Γονική άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας 4 μηνών – Εναρμόνιση Διατάξεων ν. 4808/2021

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

              Αρ. Πρωτ.: 302/13

 Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

           κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 Θέμα: «Γονική άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών –  Εναρμόνιση Διατάξεων  ν. 4808/2021»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Με τις Διατάξεις του ν. 4808/2021 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία από την ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1158, διατάξεις όπως η χορήγηση 14 ήμερης άδειας πατρότητας για τον πατέρα αστυνομικό, η οποία με το υπ΄αριθ. 1647/21/1833656 από 8/9/2021 έγγραφο του Α.Ε.Α. / Κ.Δ.Υ. & Α.Δ. τυγχάνει εφαρμογής και για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Εντούτοις, με την ίδια ευρωπαϊκή οδηγία προβλέφθηκαν και κάποιες άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας, όπως η γονική άδεια για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, η οποία με το άρθρο 78 του  ν. 4926/2022 τυγχάνει εφαρμογής στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή. Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθ. 2416.19/43683/2022 από 20/06/2022 εγκύκλιο του Αρχηγείου το Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει αναδρομική ισχύ, το προσωπικό του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρει την ιδιότητα γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, έχει το δικαίωμα να επιλέξει κατά δήλωσή του να λάβει την γονική άδεια έως τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο. Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη γονική άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών και ουδεμία σχέση έχει με την χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν νοείται μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας να ισχύουν διαφορετικές Διατάξεις, παρακαλούμε όπως με δικές σας θεσμικές ενέργειες, οι Διατάξεις του ν. 4808/2021 αναφορικά με την πρόβλεψη  χορήγησης γονικής άδειας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, τύχουν εφαρμογής με αναδρομική ισχύ και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

Κοιν.: 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

              κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης Α.Ε.Α.

              Ταξίαρχο κ. ΜΠΑΚΟΛΑ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          3) Προϊστάμενο Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

              Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

          5) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών