Διοικητική Αστυνομία: Η γραφειοκρατία και η ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας

Είδαμε να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ.103/31-12-2021).

Σκοπός του διατάγματος είναι:

α) η ομοιόμορφη και με συστηματικό τρόπο σύνταξη, διεξαγωγή και διακίνηση της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, τους Οργανισμούς και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ως η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων εγγράφων για αδικήματα, συμβάντα και συλλήψεις, η βεβαίωση γνησίου υπογραφής και οι θεωρήσεις αντιγράφων κ.λ.π.),

β) ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων όσων ασχολούνται με τη διεξαγωγή εργασιών γραφείου,

γ) ο καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού, που ασχολείται με τη διεξαγωγή εργασιών γραφείου και

δ) ο καθορισμός του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του αρχείου των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Είναι γνωστό το πρόβλημα της ελληνικής έννομης τάξης με την πολυνομία, την κακονομία και το νομοθετικό χάος συνεπεία της πληθώρας των νομοθετικών παρεμβάσεων, που οδηγεί στην ανασφάλεια του δικαίου και περαιτέρω ευνοεί την αυθαιρεσία, την στρεβλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διαφθορά με τις αυτονόητες δυσμενείς συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.

Ένα πρώτο βήμα για την άμβλυνση των ως άνω προβλημάτων στον τομέα της δημόσιας τάξης ήταν η σύσταση στο Επιτελείο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ ειδικού Τμήματος Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας (Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων) στη Διεύθυνση Οργάνωσης-Νομοθεσίας και η προσπάθεια «διοικητικής» κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων με την έκδοση (τον Μάιο 2004) του Εγχειριδίου Αστυνομικού Δικαίου ως Συλλογή Νόμων αστυνομικού ενδιαφέροντος με σύστημα διαρκούς ενημέρωσης.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λοιπόν βλέπουμε σήμερα την έκδοση του εν λόγω Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών, ο οποίος δεν αποτελεί απλώς μια «διοικητική» συλλογή νομοθεσίας, αλλά τυπική κωδικοποίηση με την έκδοση (κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 67 παρ. 6 του ν. 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος») της σχετικής κανονιστικής πράξης (προεδρικού διατάγματος). Αυτό θα διευκολύνει ουσιαστικά την εκτέλεση του αστυνομικού έργου, αφού θα συμβάλει στην απλοποίηση και ομοιογενή εργασία όλων των Υπηρεσιών, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και εν τέλει στη βέλτιστη λειτουργία ειδικότερα της Διοικητικής Αστυνομίας.

Το κείμενο εστάλη στο inbox του policenews.gr από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης

Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α., Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ., Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών