Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-2011

Κλειστή Δομή

Συνάδελφοι,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με την άοκνη στήριξη της Ομοσπονδίας μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα της έξαρσης του κορονοϊού,  έδωσε τιτάνιο αγώνα για την υγειονομική και εργασιακή διασφάλιση των αστυνομικών και με συνεχείς – καίριες παρεμβάσεις, επέλυε καθημερινά προβλήματα που συνεχώς ανέκυπταν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Προ της εμφάνισης του Covid-19, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις από την Κυβέρνηση ότι κάποια δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος που απασχολούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών μας θα επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση. Εντούτοις, με το ξέσπασμα της πανδημίας αρκετά παραμένουν σε εκκρεμότητα στα συρτάρια !!!

Ένα από αυτά τα θέματα είναι η αδυναμία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011. Ενώ μετά από συντονισμένες ενέργειες των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας προς το Υπουργείο Εργασίας, εκδόθηκε την 21-05-2019 το υπ’ αριθ. Φ10042/40444/1053 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι συνάδελφοί μας που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3865/2010 αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ), δύνανται να αναγνωρίσουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007), εντούτοις τα αιτήματα που καταθέτουν στις Υπηρεσίες τους για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ιεραρχικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, λόγω έλλειψης σχετικής τους ενημέρωσης για τον τρόπο και την διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για αυτή την κατηγορία συναδέλφων μας.

Καίτοι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο η Ομοσπονδία μας θεσμικά, όσο και η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου μας με υπηρεσιακή αλληλογραφία, έχουν έγκαιρα θέσει το όλο ζήτημα με σαφήνεια προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και κακώς, κατά την άποψη μας, δεν υπάρχει έως τώρα καμία εξέλιξη.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του 3865/10 για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους, ειδικά από τη στιγμή που οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.

Τονίζεται εδώ ότι οι συνάδελφοι που κατατάχτηκαν μετά την 01/01/2011 εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία και θεωρούμε αυτονόητο ότι για λόγους ισονομίας άπαντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με ποσοστό 20% της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου ως ισχύει σήμερα. Άλλωστε τούτο πραγματοποιήθηκε χάρη στην μεγάλη επιτυχία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να πείσει με αδιάσειστα επιχειρήματα την προηγούμενη Κυβέρνηση ώστε να μην ισχύσουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016 για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας που θα επέφεραν τεράστια αύξηση στο χρηματικό ποσό που θα απαιτούνταν για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίαςαλλά αντιθέτως να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.3386/2010 και μάλιστα ο αναγνωρίσιμος χρόνος να μην λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από την 1/1/2002 και εφεξής, αλλά μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης.

Συνάδελφοι,

Επειδή θεωρούμε ότι  το προαναφερόμενο αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας, παρακαλούμε όπως προβείτε  στις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τους αρμόδιους Φορείς  για την οριστική του επίλυση, ούτως ώστε να ξεκινήσει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος