Ένωση Αθηνών για δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Συνάδελφοι,

Όπως ενημέρωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με το υπ’ αριθ. 506/5/11γ από 22/4/2020 έγγραφό της, εκδόθηκε εγκύκλιος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορά τη χορήγηση δανείων έτους 2020.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 6/5/2020 και καταληκτική ημερομηνία η 20/5/2020.