Δήμος Αλμυρού: Προσλήψεις 14 ατόμων – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες

Προσλήψεις: O δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα τεσσάρων  ατόµων ΥΕ16 εργατών καθαριότητας & δύο  ατόµων ΔΕ Ηλεκτρολόγων, για τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2019.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους
άγαµους.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
(δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να
µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο
δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού
κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου δηλ. από 24/6/2019 έως την 28/6/2019.

Πηγή