Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαδικτυακή εκπαίδευση της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα τηδιεθνή αστυνομική συνεργασία

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε προχθές διαδικτυακή εκπαίδευση του τμήματος Cepol της ΑστυνομικήςΑκαδημίας με θέμα την διεθνή αστυνομική συνεργασία στο χώρο«Schengen».Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κατόπινπρωτοβουλίας του 3ου Τμήματος SIRENE, της Διεύθυνσης ΔιεθνούςΑστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καισε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία.Την έναρξη του σεμιναρίου τέλεσε ο Διοικητής της ΑστυνομικήςΑκαδημίας, Υποστράτηγος Μωυσίδης Βασίλειος, ενώ τηνδιαδικτυακή εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουνμέσω των εργαλείων εξ’ αποστάσεως μάθησης, 150 και πλέονστελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, από όλες τις ΔιευθύνσειςΑστυνομίας της Χώρας.Εξειδικευμένοι αξιωματικοί του 3ου Τμήματος SIRENE, τηςΔιεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και του εθνικούτμήματος Cepol της Αστυνομικής Ακαδημίας παρουσίασαν θέματαδιεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια τηςεκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουνερωτήσεις και παρατηρήσεις, με στόχο την ανταλλαγή χρήσιμωνπρακτικών και γνώσεων. Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, η συμβολή της εκπαίδευσηςκρίθηκε ως ιδιαιτέρα θετική και επισημάνθηκε η αναγκαιότηταανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση τηςτεχνολογίας στην εκπαίδευση.