Οι βαθμοί και τα διακριτικά τους στις Ένοπλες Δυνάμεις

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι βαθμοί και τα διακριτικά τους στις ένοπλες δυνάμεις; Το Policenews τα αναλύει όλα για να γνωρίζετε τους βαθμούς

Στον στρατό τα πάντα έχουν μία αυστηρή ιεραρχία. Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει τον ανώτερό του. Καλό είναι, λοιπόν, να ξέρεις πόσο υψηλά στην ιεραρχία είναι οι διάφοροι βαθμοφόροι που θα συναντάς στον δρόμο σου.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ

Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
Βαθμοί και τα Διακριτικά βαθμών:

Επειδή, φυσικά δεν φτάνει να γνωρίζεις τους βαθμούς αλλά πρέπει να ξέρεις και να τους ξεχωρίζεις, παρακάτω είναι τα  διακριτικά των βαθμών για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ – ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παρατηρήσεις
  • Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών, κατά τον Στρατιωτικό Κανονισμό αρχαιότεροι θεωρούνται κατά σειρά οι: Μόνιμοι, Μόνιμοι από την εφεδρεία, Έφεδροι σε ενέργεια, Έφεδροι από την εφεδρεία και έφεδροι από απονομή ενώ μεταξύ υπαξιωματικών η σειρά αρχαιότητας είναι: Μόνιμοι, εθελοντές, Μόνιμοι από την εφεδρεία, Κληρωτοί, Κληρωτοί από την εφεδρεία
  • Οι υπαξιωματικοί, ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι ή όχι, θεωρούνται οπλίτες.
  • Οι ανθυπασπιστές αποτελούν μόνοι τους μία κατηγορία!
  • Οι Δόκιμοι είναι ομοιόβαθμοι με τους ανθυπασπιστές όμως θεωρούνται νεώτεροι
  • Ο υποδεκανέας δεν είναι βαθμός αλλά τιμητική διάκριση που απονέμεται σε στρατιώτες λόγω εξαίρετου υπηρεσίας ή λόγω του ήθους που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.