Σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου

Οι σκέψεις για αλλαγή του σχολικού ωραρίου δεν έχουν σβήσει από το μυαλό του Κώστα Γαβρόγλου και έτσι ο υπουργός Παιδείας ζήτησε να συσταθεί επιτροπή για αναμόρφωση του σχολικού ωραρίου. Έτσι, όλα δείχνουν ότι του χρόνου το πρώτο κουδούνι στο σχολείο θα χτυπάει στις 09:00.

Η Επιτροπή αποτελούμενη από επτά άτομα έχει ως έργο να μελετήσει τη δυνατότητα αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου και μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι υπεύθυνος τόσο για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις συνεδριάσεις όσο και για την παράδοση του πρακτικού της.

Διαβάστε το σκεπτικό: 

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

2. Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το με αριθμ. πρωτ. 399/Υ1/18.10.2018 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/488/190943/Β1/8.11.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε Επιτροπή για τη διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου αποτελούμενη από τους:

1. Αθανασία – Χρυσούλα Παπαθανασίου του Μενελάου, Κλινική Ψυχολόγο, με ΑΔΤ: ΑΒ 017598, ως Πρόεδρο, και

2. Ιωάννα Μπίμπου Νάκου του Νικολάου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, με ΑΔΤ: ΑΖ 161089,

3. Μαρία Χιόνη του Παναγή, Εκπαιδευτικό ΠΕ02 – Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, με ΑΔΤ: Σ 024946,

4. Αγάπιο Τερζίδη του Κωνσταντίνου, Παιδίατρο – Αντιπρόεδρο ΚΕΕΛΠΝΟ, με ΑΔΤ: ΑΒ 669174,

5. Παύλο Χαραμή του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο ΙΕΠ, με ΑΔΤ: ΑΕ 155761,

6. Μαρία Καφετζιδάκη του Αντωνίου, Εκπαιδευτικό ΠΕ60, με ΑΔΤ: ΑΝ 045729,

7. Ευγενία Κουράντου του Γεωργίου, Εκπαιδευτικό ΠΕ05, με ΑΔΤ: Χ 624363 ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κατερίνα Ιορδάνου του Αντωνίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, με ΑΔΤ: Π 261983.

 

 

ΠΗΓΗ