Ο σκοπός και ο χαρακτήρας των έκτακτων μεταθέσεων και η αναδιάρθρωση στην ΕΛ.ΑΣ.

Η κατάργηση αστυνομικής Υπηρεσίας ή η ίδρυση νέας δεν δικαιολογεί την καταστρατήγηση του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων.

1. Οι μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις του π.δ.100/2003. Οι βασικές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 1 έως και 4 αυτού. Εκτός από τις τακτικές μεταθέσεις (άρθρο 12) προβλέπεται και η διενέργεια έκτακτων μεταθέσεων (άρθρο 17). Αυτές γίνονται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα του αριθμού των μορίων, επειδή αφορούν έκτακτες και επείγουσες (εξαιρετικές) περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται ρητά και περιοριστικά (numerus clausus) στις εν λόγω διατάξεις (νόμο). Για το λόγο αυτό πρέπει να ερμηνεύονται στενά ( sticto sensu). Σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν ειδικές ανάγκες του αστυνομικού και λαμβάνουν υπόψη τη βούλησή του (απαιτείται αίτηση) ή να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, όταν συντρέχουν κυρίως σοβαροί λόγοι πειθαρχίας (διάπραξη ποινικού αδικήματος).

2. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ.1, περίπτωση β΄ του ως άνω Π.Δ., έκτακτες μεταθέσεις ενεργούνται και… «όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα». Η υποβάθμιση αφορά στο επίπεδο στην κλίμακα της οργάνωσης (π.χ. Αστυνομική Υποδιεύθυνση γίνεται Αστυνομικό Τμήμα). Στην περίπτωση αυτή καταρχήν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη μετακινήσεων και οι όποιες ανάγκες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τις δυνάμεις της ίδιας περιοχής μετάθεσης (νομού). Κατάργηση ή ίδρυσης νέας Υπηρεσίας δεν συνιστά η μετονομασία ή η μεταβολή αρμοδιοτήτων αυτής. Είναι προφανές, ότι στην περίπτωση που ιδρύεται (εξ υπαρχής) νέα Υπηρεσία, υπάρχει επείγουσα ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό. Αν δεν επαρκεί το προσωπικό της περιοχής μετάθεσης και υπάρχει ανάγκη μετακίνησης από άλλη περιοχή, αυτό προέρχεται, κατά ρητή πρόβλεψη των διατάξεων, από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας ή με την υποβολή νέων αιτήσεων. Είναι προφανές δηλαδή, ότι και στην εξαιρετική περίπτωση αυτή, η βούληση του νομοθέτη είναι να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του διοικουμένου και η αντικειμενικότητα του συστήματος μετακινήσεων. Δεν επιτρέπεται πλέον, όπως ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις (ιστορική ερμηνεία), η μετάθεση χωρίς την αίτηση του ενδιαφερομένου, αλλά ούτε και με αίτηση, όταν παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας. Επίσης είναι αυτονόητο ότι, όταν καταργείται μια Υπηρεσία, το προσωπικό πρέπει να τοποθετηθεί σε άλλη. Αυτή πρέπει να είναι, κατά μείζονα λόγο (argumentum a minori ad maius), στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

3. Συμπερασματικά οι διατάξεις επιβάλλουν να τηρούνται οι γενικές αρχές των μετακινήσεων, που δεν επιτρέπουν τη μετάθεση εκτός περιοχής χωρίς αίτηση του διοικουμένου. Η βούληση του ενδιαφερομένου αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο (conditio sine qua non). Επίσης το αρμόδιο όργανο (Συμβούλιο Μεταθέσεων) δεν μπορεί να αγνοεί, χωρίς σπουδαίο λόγο και επαρκή αιτιολογία, και τις προτάσεις των οικείων Προϊσταμένων των Υπηρεσιών. Δεν μπορεί δηλαδή να αποτελούν η κατάργηση ή ίδρυση αστυνομικής Υπηρεσίας «ευκαιρία» για καταστρατήγηση και αλλοίωση του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να λαμβάνει τον χαρακτήρα μαζικών μετακινήσεων (πογκρόμ). Σε κάθε περίπτωση αποτελεί κατάχρηση εξουσίας της διοίκησης και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας αυτής. Κάθε άλλη εκδοχή (ερμηνεία) δεν είναι σύμφωνη τόσο με το γράμμα, όσο και με το πνεύμα, τη λογική και το σκοπό (ratio) των διατάξεων.

Το κείμενο αναρτήθηκε στη σελίδα στο fb του policenews.gr από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη*

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών