Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θέσουμε ορισμένα ζητήματα που καθιστούν αδικίες σε βάρος μερίδας συναδέλφων – μελών μας, (Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων), οι οποίες σχετίζονται με τις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού στο Εξωτερικό, τις οποίες ρυθμίζει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β-845/16-6-2010, η οποία κατά την άποψή μας χρήζει τροποποίησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α. το οποίο καθορίζει τα «Προσόντα προσωπικού, κριτήρια επιλογής» για τις θέσεις προσωπικού ασφαλείας Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο Εξωτερικό, ο αστυνομικός απαιτείται:

α. να έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος και να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης,

β. να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τα ως άνω παραπτώματα,

γ. να έχει αξιολογηθεί ως εξαίρετος (γενικός χαρακτηρισμός) την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9). Επίσης να έχει κριθεί στο βαθμό του, όπου αυτό απαιτείται, ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων,

δ. να μην τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχει απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα (60) ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα (12) ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχει παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύει μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων,

ε. να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή αντίστοιχο τίτλο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας της Β’ βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ. να έχει κριθεί κατάλληλος να φέρει πυροβόλο όπλο από την αρμόδια Επιτροπή».

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Αναφορικά με τα ως άνω κριτήρια επιλογής αστυνομικού προσωπικού για αποσπάσεις στο εξωτερικό, η Ένωσή μας ενεργώντας με γνώμονα τις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας και της ισότητας που διέπουν τη δημόσια διοίκηση, προτείνουμε τα εξής: 

  • Την επέκταση του ορίου ηλικίας των προς επιλογή αστυνομικών στους διαγωνισμούς για αποσπάσεις στο εξωτερικό (προσωπικό ασφαλείας Διπλωματικών Αρχών της Χώρας μας, καθώς και προσωπικό έκδοσης θεωρημένων εγγράφων “VISA” κ.α.) Το όριο ηλικίας των 45 ετών είναι αρκετά χαμηλό, δεδομένου και του γεγονότος ότι το κριτήριο αυτό δεν υφίσταται σε καμία άλλη Χώρα – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως η “FRONTEX”, “EUROPOL” κλπ. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός αυτός αντίκειται στην υπ’ αριθ. 2000/78/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2000 «για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, για τις αποσπάσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας, ο προαναφερόμενος περιορισμός του ορίου ηλικίας (45 ετών) δεν υφίσταται και δεν ισχύει, ακόμη και όταν πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού “FRONTEX” όπως η επιχείρηση «Ποσειδών» κ.α.
  • Την επέκταση δυνατότητας συμμετοχής στους προαναφερόμενους διαγωνισμούς και σε Αξιωματικούς, τουλάχιστον μέχρι τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και κατέχουν ειδική οργανική θέση του φέροντος βαθμού τους και οι οποίοι, με το υφιστάμενο καθεστώς (μέχρι τώρα υφίσταται ο περιορισμός μέχρι τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου) αποκλείονται από τους σχετικούς διαγωνισμούς για το υπόλοιπο διάστημα της υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ανωτέρω συνάδελφοι πλέον όλο και θα αυξάνονται αριθμητικά τα επόμενα χρόνια και έτσι θεωρούμε δίκαιο να αρθεί ο μέχρι τώρα αποκλεισμός τους.
  • Όσον αφορά το προσωπικό ασφαλείας, λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής μας και των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε στις χώρες του Εξωτερικού, για την επίτευξη της όσο το δυνατόν αρτιότερης επιλογής συναδέλφων, προτείνουμε επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αστυνομικοί να λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για την κατοχή και άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής (ή διαγωνιστική διαδικασία στις ξένες γλώσσες γενικότερα), καθώς επίσης και για κατοχή πιστοποιημένου τίτλου χρήσης Η/Υ.
  • Την άρση του μέχρι τώρα αποκλεισμού των Αξιωματικών προερχομένων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) από θέσεις «Αστυνομικών Συνδέσμων» σε Πρεσβείες του εξωτερικού, οι οποίες βάσει των ισχυόντων κανονισμών καλύπτονται αποκλειστικά από Αξιωματικούς προερχόμενους από την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.). Οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ), αποκλείονται εξάλλου και από την επιλογή τους ως προσωπικού ασφαλείας ή προσωπικού έκδοσης θεωρημένων εγγράφων “VISA”, των Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, λόγω του φέροντος βαθμού τους (καθ’ όσον κατέχουν οργανική θέση Αξιωματικού). 

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ελληνική Αστυνομία πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στα νέα κάθε φορά δεδομένα. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως από πλευράς σας ληφθούν πολύ σοβαρά οι άνωθεν αιτιάσεις μας οι οποίες είναι δίκαιες αφού άρουν χρόνιες αδικίες. 

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

Πίνακας Αποδεκτών:

Κοιν.:  1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

                κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης

                κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Μάνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          3) Προϊστάμενο Κ.Δ.Υ. & Α.Δ./Α.Ε.Α.,

               Υποστράτηγο κ. ΜΠΑΚΟΛΑ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          4) Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Α.Ε.Α.

           5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

         6) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

          7) Πολιτικά Κόμματα