Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2024

Την 11-03-2024 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2024 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μία (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

– Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Διατηρητέων»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1

Τσελίκης

Αλέξανδρος

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 879)

2

Πανταζόγλου

Αριστείδης

του

Αποστόλου

(Α.Μ. 884)

– Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Διατηρητέων»

1

Μάζης

Αντώνιος

του

Σπυρίδωνα

(Α.Μ. 893)

2

Σκανδάλης

Γεώργιος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 894)

3

Πολέμης

Νικόλαος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 895)

4

Ρεΐζης

Δρόσος

του

Χρυσούλη

(Α.Μ. 900)

5

     Γκίζης

Ιάκωβος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 901)

6

     Κοντιζάς

Τρύφων

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 907)

– Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Διατηρητέων»

             Κωνσταντέλλος

Γεώργιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ.Ε. 64)

 

– Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 

Π ί ν α κ α ς Α’

«Διατηρητέων»

1

Κωσταράκης

Δημήτριος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 909)

2

Χαμέτης

Παντελής

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 913)

3

Καστάνης

Χρήστος

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 915)

4

Ροκίδης

Ζαφείριος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 916)

5

Λαγκαδιανός

Νικόλαος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 927)

6

Μυτιληναίος

Ιωάννης

του

Νικολάου

(Α.Μ. 923)

7

Κοντορουχάς

Χρήστος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 936)

8

Δελής

Ιωάννης

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 937)

9

Τιφτικίδης

Παύλος

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 940)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1

Ευαγγελίδης

Σπυρίδων

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 911)

2

Σγουρού

Μαγδαληνή

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 919)

3

Πετρόπουλος

Ελευθέριος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 921)

4

Μαρουλάκης

Χαράλαμπος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 929)

5

Ευμορφόπουλος

Χαρίλαος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 930)

6

Μπαγδατόπουλος

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 932)

7

Γιαμάς

Ευστράτιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 933)

8

Δανδουλάκη

Νίκη

του

Φιλόθεου

(Α.Μ. 934)

9

Μαραγκός

Γεώργιος

του

Ανδρέα

(Α.Μ. 935)

– Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Διατηρητέων»

              Μπόρα

Χριστίνα

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ.Ε. 65)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσελίκη Αλεξάνδρου του Αθανασίου (Α.Μ. 879).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Πανταζόγλου Αριστείδη του Αποστόλου (Α.Μ. 884).

3. Οι κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1

Ευαγγελίδης

Σπυρίδων

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 911)

2

Σγουρού

Μαγδαληνή

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 919)

3

Πετρόπουλος

Ελευθέριος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 921)

4

Μαρουλάκης

Χαράλαμπος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 929)

5

Ευμορφόπουλος

Χαρίλαος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 930)

6

Μπαγδατόπουλος

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 932)

7

Γιαμάς

Ευστράτιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 933)

8

Δανδουλάκη

Νίκη

του

Φιλόθεου

(Α.Μ. 934)

9

Μαραγκός

Γεώργιος

του

Ανδρέα

(Α.Μ. 935)

προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευτούν.

4.  Εν συνεχεία, την 12-03-2024, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των κενών θέσεων των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Ρεΐζη  Δρόσο του Χρυσούλη (Α.Μ. 900), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.:

1

Κωσταράκη

Δημήτριο

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 909)

2

Χαμέτη

Παντελή

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 913)

3

Καστάνη

Χρήστο

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 915)

4

Ροκίδη

Ζαφείριο

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 916)

5

Λαγκαδιανό

Νικόλαο

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 927)

6

Κοντορουχά

Χρήστο

του

Νικολάου

(Α.Μ. 936)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

6. Οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893), Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894) και Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895) προάγονται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευτούν, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

7. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901), προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευτεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

8. Ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923), τίθεται εκτός οργανικών θέσεων σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), κατόπιν της εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων» και προαγωγής νεότερου του στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

9. Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024 αποφάσισε:

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μάζη Αντώνιου του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893).

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σκανδάλη Γεώργιου του Ιωάννη (Α.Μ. 894).

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διοικητή της 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Πολέμη Νικολάου του Δημητρίου (Α.Μ. 895).

δ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Γκίζη Ιάκωβου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901).