Εκατό ευρώ παράβολο πλέον, για τα κατ’ έγκληση αδικήματα

Ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας (ΠΚ) και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομιας (ΚΠοινΔ), ο Νόμος 5090/2024, που έλαβε ΦΕΚ στο Τεύχος Α’ την 23/2/2024, που πρέπει να γνωστοποιηθεί ότι στο άρθρο 71 έχει τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 53 του ΚΠοινΔ, το οποίο έχει άμεση εφαρμογή, βάσει του άρθρου 138, οπότε θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι:

Στα απολύτως ΚΑΤ’ ΕΓΚΛΗΣΗ διωκόμενα αδικήματα απαιτείται, πλέον, ο ΕΓΚΑΛΩΝ να καταθέτει ΠΑΡΑΒΟΛΟ ποσού εκατό (100) ευρώ, ενώ αν δεν κατατεθεί παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως  απαράδεκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιόποινες πράξεις σε βάρος δημοσίων οργανων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς παράβολο.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αστυνόμος Β’
Συνδικαλιστής Ελληνικής Αστυνομίας